delete Tematy pomocy
Produkt zosta³ dodany do przechowalni - 7785423381
Produkt zosta³ usuniêty z przechowalni
Ticon Sp. z o.o.
62-020 Swarzêdz, Jasin
Poznañska 37
Nasza firma jest czynna:
Pn-Pt  8:00-16:00

 
(61) 8 187 234

 


 
Dzia³ Handlowy
61 81-87-234Wê¿e przemys³owe
Przewody elastyczne
Z³±cza / Szybkoz³±cza
3479015871(581) 639-8917(581) 250-0648
Uszczelki
Kompensatory
(715) 431-9153
Witamy w sklepie TICON

Firma Ticon Sp. z o.o. powsta³a w 1996r. Naszym celem sta³o siê dostarczanie profesjonalnych rozwi±zañ w zakresie doboru i sprzeda¿y wê¿y przemys³owych, przewodów elastycznych, kompensatorów, armatury przemys³owej oraz urz±dzeñ nape³niaj±co-opró¿niaj±cych. W naszej ofercie mo¿na znale¼æ produkty renomowanych firm. Stosowane przez naszych dostawców najnowocze¶niejsze technologie daj± gwarancjê najwy¿szej jako¶ci, trwa³o¶ci i bezpieczeñstwa. Wszyscy nasi dostawcy posiadaj± certyfikaty jako¶ci serii ISO 9000 oraz liczne inne certyfikaty i dopuszczenia stosownie do wymogów krajowych i bran¿owych.

Naszym atutem jest wszechstronno¶æ, bogata wiedza fachowa oraz posiadanie wszystkich wymaganych na polskim rynku uprawnieñ (TDT, WDT), certyfikatów itp. Dziêki temu Ticon cieszy siê zaufaniem du¿ego krêgu sta³ych Klientów. Nale¿± do nich najwiêksze w Polsce zak³ady przemys³u petrochemicznego i rafineryjnego, zak³ady chemiczne, firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, dystrybutorzy i przewo¼nicy paliw, zak³ady przemys³u spo¿ywczego i wiele innych firm o charakterze produkcyjnym.

Staramy siê sprostaæ wymaganiom wszystkich Klientów i odpowiedzieæ na ka¿de zapotrzebowanie. Oprócz standardowych produktów projektujemy, wykonujemy i dostarczamy zaprojektowane indywidualnie gotowe przewody oraz urz±dzenia nape³niaj±co-opró¿niaj±ce. Przeprowadzamy monta¿ i badania techniczne oraz serwis przewodów gotowych i urz±dzeñ NO równie¿ bezpo¶rednio u Klienta (us³uga Mobile Service).

Stawiamy na profesjonalizm, najwy¿sz± jako¶æ i kompleksow± obs³ugê naszych Klientów. Poszukujemy optymalnych rozwi±zañ.

Uprawnienia i certyfikaty

W oparciu o wieloletnie do¶wiadczenie s³u¿ymy projektowo-doradcz± wiedz± w zakresie urz±dzeñ do nape³niania i opró¿niania zbiorników transportowych. Jako jedni z nielicznych posiadamy certyfikat WDT oraz certyfikaty PN-EN ISO 3834-2:2007 i 3476295652 wydane przez TDT Cert.

Zakres certyfikacji

Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja, naprawa, serwisowanie urz±dzeñ do nape³niania i opró¿niania zbiorników transportowych i elastycznych przewodów prze³adunkowych oraz sprzeda¿ hurtowa i detaliczna wyrobów i produktów.” Ticon Sp. z o.o. posiada uprawnienia do wytwarzania, modernizacji i naprawy urz±dzeñ do nape³niania i opró¿niania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów prze³adunkowych.(decyzja nr TDT-W/M/N-41/12 z dnia 21 maja 2012 r.)


Wa¿ne informacje
Bezpieczne p³atno¶ci:
PayPro SA, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznañ
Ilo¶æ produktów w ofercie : 3315
Newsletter
Zaprenumeruj nasz newsletter i b±d¼ na bie¿±co z promocjami
Gotowe Dodaj Usuñ