1.jpeg

2.jpeg

Firma Talkor Sp. z o.o. powsta³a w kwietniu 2005 roku z podzia³u firmy TAL S.A. jako specjalistyczne przedsiêbiorstwo robót antykorozyjnych. Prowadzimy prace na terenie ca³ego kraju, z zakresu ochrony przed korozj± i po¿arem konstrukcji stalowych i betonowych. Naszym Klientom oferujemy kompleksow± us³ugê, pocz±wszy od ekspertyzy stanu zabezpieczenia, poprzez, poradnictwo techniczne dotycz±ce metod i sposobów ochrony, dobór optymal­nej technologii dla danej konstrukcji, uzale¿nionej przede wszystkim od warunków eksploatacji i wymaganego okresu trwa³o¶ci, a¿ po wykona­wstwo prac z udzieleniem korzystnej, d³ugoletniej gwarancji.

Adres: TALKOR Sp. z o.o.
80-557 Gdañsk
ul. Marynarki Polskiej 96
e-mail: 614-326-5774
Telefon: (58) 522 00 45
Tel. kom. 0502 311 380
0502 306 084
e-mail: biuro@talkor.pl
FAX:(58) 522 00 46
NIP: 957-091-14-18
REGON: 220052423
©STALKER