7579203621          9713133240    

 Vitajte na stránkach GREENLIGHT a.s.
 • Greenlight, a.s. je súkromná finanèná spoloènos pôsobiaca v oblasti private equity a M&A poradenstva. Sústreïuje sa na vyh¾adávanie a vyhodnocovanie investièných príležitostí na Slovensku a v Èeskej republike a poskytovanie poradenstva v procesoch akvizícií pre klientov na strane predaja alebo kúpy.
   Aktuálne projekty


  4507174336
  Bratislava - prenájom bytu v River Park

  Ponúkame na prenájom 4 – izbový byt, ktorý je situovaný v lukratívnej èasti Bratislavy polyfunkèného domu River Park. Ide o luxusne zariadený jednopodlažný byt s terasou a výh¾adom na Dunaj.

  Dozvedie sa viac...


  Bratislava - Rusovce (100% predané)

  Predmetom ponuky je 22 stavebných pozemkov o výmere celkom 33 006 m2 v lokalite Rusovce. Lokalita je v platnom územnom pláne mesta Bratislava urèená na nízkopodlažnú bytovú výstavbu. Spoloènos Green-field s.r.o., ktorej jediným spoloèníkom je spoloènos Greenlight, a.s., je výluèným vlastníkom pozemkov.

  glochidial


  2153956296
  Trnava - Modranka (100% predané)

  Predmetom ponuky je 66 stavebných pozemkov o výmere celkom 38 853 m2 v lokalite Trnava – Modranka. Lokalita je v platnom Územnom pláne mesta Trnava urèená na nízkopodlažnú bytovú výstavbu. Spoloènos GL1, s.r.o., ktorej jediným spoloèníkom je spoloènos Greenlight, a.s. je výluèným vlastníkom pozemkov.
   
  palatable
 • Kontaktný formulár

  V prípade akýchko¾vek otázok nás neváhajte kontaktova  Odosla


  585-471-4927

  Spoloènos Greenlight je generálny sponzor Triatlon Teamu Trnava