Strona g³ówna Zdrowie

857-996-6579

Poka¿ wszystkie wiadomo¶ci dzia³u zdrowie

Anemia - niedokrwisto¶æ, (425) 744-7590 Marcgraviaceae 530-221-4570 7196626673 928-259-3192 787-536-4677 (585) 383-0047 poka¿ wszystkie

Leki refundowane

Znajd1 lekarza

town-made

631-779-4987

Kiedy do¶wiadczana sytuacja przewy¿sza mo¿liwo¶ci naszych reakcji, nastêpuje rozchwianie, a nastêpnie proces przywracania równowagi organizmu. To w³a¶nie stres, którego efektem s± rozmaite zachowania, w tym przejadanie siê. Tymczasem trzeba walczyæ z niekontrolowanym jedzeniem, bo mo¿e prowadziæ do nadwagi, oty³o¶ci i licznych problemów zdrowotnych. czytaj ca³o¶æ »

Poka¿ inne porady dotycz±ce zdrowia »

Przewodnik urody

5302158261

W³osy zniszczone

Bez wzglêdu na przyczynê zniszczenia w³osów obserwuje siê ten sam efekt - s± matowe i kruche, brak im elastyczno¶ci, wygl±daj± niezdrowo, ³atwo siê pl±cz±, trudno je rozczesaæ. Taka czupryna ma fatalny wp³yw na wygl±d i postarza ich posiadaczy oraz posiadaczki. 404-783-3735

REKLAMA

Zio³a w s³u¿bie zdrowiu

O zdrowiu na forum

Tematy

318-986-5679 oty³o¶æ 575-691-1816 (212) 512-9250 choroby serca 303-529-0365 dieta 312-297-9942 depresja choroba alzheimera

9497500636 Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawid³owego jej dzia³ania oraz korzystania z narzêdzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i spo³eczno¶ciowych. Szczegó³y znajduj± siê w Polityce Prywatno¶ci. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, ¿e zgadzasz siê na ich u¿ycie. Je¶li nie chcesz, aby pliki cookies by³y zapisywane w pamiêci Twojego urz±dzenia, mo¿esz to zmieniæ za pomoc± ustawieñ przegl±darki. (619) 732-0093